Forside Begivenheder/Nyt Praktisk info, regler mv. Foreningen Medlem Kontakt Links


Vedtægter
 

(Vedtaget på ordinær generalforsamling den 10. august 2021)


§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1.
Foreningens navn er Nordhavn Vinterbaderklub

Stk. 2.
Foreningens hjemsted er 2150 Nordhavn.
 

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er
Foreningens formål er at skabe et attraktivt og lokalt forankret tilbud for vinterbadere. Foreningen lægger vægt på at skabe sikre rammer for vinterbadning, viden om vinterbadning, samt trænings- og udviklingsmuligheder for de enkelte vinterbadere. Foreningen ser sig som en naturlig del af den danske vinterbadebevægelse og arbejder aktivt for at bidrage til udvikling af vinterbadning og andre vandaktiviteter (f.eks. havsvømning) samt styrke det lokale foreningsliv på tværs af de lokale foreninger og aktiviteter.
 

§ 3. Medlem

Stk. 1. Indmeldelse
Som medlem optages enhver person, som er over 18 år ved indmeldelsen, og som har lyst og vilje til at deltage og arbejde for foreningens formål. Børn af medlemmer har ret til at blive optaget inden for det 1. år efter det fyldte 18. år.

Stk. 2. Venteliste
Personer, som står på ventelisten, vil blive tildelt medlemskab på baggrund af anciennitet.

Stk. 3. Medlemsregulering
Bestyrelsen kan til en hver tid regulere medlemstallet begrundet i kapacitet og økonomi.

Stk. 4. Gyldighed
Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 5. Rettigheder
Et aktivt medlem har stemmeret ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Et medlem kan overdrage sin stemmeret til et andet aktivt medlem til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ved skriftlig fuldmagt.
Medlemmernes børn/børnebørn under 18 år har ret til at benytte foreningsfaciliteterne i følgeskab med medlemmet og under dennes ansvar.

Stk. 6. Opkrævning af kontingent
Opkrævning af kontingent sker i oktober. Opkrævning af kontingentet sker automatisk, hvis det aktive medlem ikke har opsagt sit medlemskab ved udgangen af september.

Stk. 7. Udtrædelse
Udtrædelse Et medlem kan til enhver tid udtræde af foreningen. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til administrationen/kassereren med virkning fra udgangen af september måned. Eventuelt allerede betalt kontingent og andre indbetalte ydelser vedtaget på en generalforsamling tilbagebetales ikke.

Stk. 8. Eksklusion
Hvis et medlem groft tilsidesætter reglerne for brug af foreningens faciliteter, eller i øvrigt optræder til betydelig gene for foreningens øvrige medlemmer, naboer m.v., kan bestyrelsen øjeblikkeligt ekskludere vedkommende.
 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.
Der indkaldelse til generalforsamling i maj måned med mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen sker elektronisk.

Stk. 3.
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent.
Derudover er alle ventelistemedlemmer mødeberettigede.

Stk. 4.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleant (maks. 2 hvert år)
10. Valg af ekstern revisor
11. Valg af kritisk revisor (én hvert år)
12. Eventuelt

Stk. 5.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, så bestyrelsen kan sende forslagene ud til medlemmerne inden generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maksimalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges og højst en stemme pr. person på valg.

Stk. 8.
Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en toårig periode. To af medlemmerne er på valg i ulige år og formanden samt de to øvrige medlemmer er på valg i lige år.
For at sikre lokal forankring, jf. foreningens formål i § 2, stk. 1, skal mindst 3 af medlemmerne have bopæl i 2150 Nordhavn.
 

§ 5. Digital Generalforsamling

Stk. 1.
Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.


Stk. 2.
Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3.
Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4.
Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5.
Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6.
Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning
 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2.
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.
 

§ 7. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformand, kasserer og to medlemmer.

Stk. 2.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3.
Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger næstformand og kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan udpege særlige ansvarsområder, nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5.
Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker, når formanden finder det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden.
 

§ 8. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3.
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
 

§ 9. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af Iån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2.
Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk. 3.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
 

§ 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1.
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2.
Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra og med den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Opløsning

Stk. 1.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2.
Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

 

 

Nordhavn Vinterbaderklub    ·    Sandkaj Badezone    ·    Sandkaj 30    ·    2150 Nordhavn     |     CVR nr.: 38159097